Du samtycker till att du går in på och använder denna webbplats på egen risk. Informationen på denna sajt kan inte och får inte användas för rådgivning av något slag inklusive och utan begränsning för rådgivning rörande investeringar och för skattefrågor eller juridiska frågor.

Omega Pharma gör rimliga ansträngningar att tillhandahålla korrekt information på denna webbplats och kan ändra och uppdatera denna information från tid till annan utan att meddela detta i förväg. Men, Omega Pharma, dess ledning och anställda samt tredje parter som nämns på denna sajt gör inga utfästelser eller garantier vare sig uttryckligen eller implicit när det gäller felfri, virusfri eller oskadlig funktion av denna webbplats och/eller innehållets korrekthet, rimlighet, lämplighet eller fullständighet på denna sajt och avvisar uttryckligen allt ansvar för någon direkt eller indirekt skada, i vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterat till användningen av denna sajt.

Vissa av påståendena på denna webbplats är "framåtblickande påståenden". Dessa påståenden innefattar, men är inte begränsade till, påståenden om strategiska alternativ, framtida strategier och förväntade fördelar med dessa strategier. Dessa påståenden baseras på Omega Pharmas nuvarande förväntningar och tillämpas exklusivt vid det datum på vilket det gjordes. Omega Pharmas faktiska resultat kan variera avsevärt från de som anges eller antyds i sådana framåtblickande påståenden. Risker och osäkerheter som kan leda till att faktiska resultat varierar avsevärt från de som anges eller antyds i sådana framåtblickande påståenden beskrivs i Omega Pharmas årsrapport för året som slutade den 31 december, 2005. Omega Pharma frånsäger sig alla skyldigheter att uppdatera utvecklingen av dessa riskfaktorer eller att offentligt tillkännage eventuell revision av någon av de framåtblickande påståenden som anges i denna utgåva, eller att göra korrigeringar för att spegla framtida händelser eller utveckling.

Du kan komma till tredje parters webbplatser via denna webbplats.
Omega Pharma, dess ledning och anställda gör inga utfästelser eller garantier av något slag rörande innehållet på tredje parters webbplatser eller efterlevnad av sådana tredje parters webbplatser med tillämpliga lagar och avisar uttryckligen allt ansvar för direkt eller indirekt skada, i vidaste bemärkelse, som uppstår från användning av tredje parts webbplatser.
Specifikationer kan ändras utan att detta meddelas i förväg.